Wrappen kast Woudagemaal te Lemmer

Wrappen kast Woudagemaal te Lemmer

In opdracht van Wetterskip Fryslan de bestaande kast gewrapt in een meer passend jasje.